Mestská polícia Bratislava
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

O nás

Na zabezpečenie ochrany verejného poriadku zriadilo hlavné mesto SR Bratislava v roku 1991 svoj poriadkový útvar – Mestskú políciu hl. mesta SR Bratislavy. Jej hlavnou úlohou je zabezpečovať verejný poriadok a ochranu životného prostredia v hlavnom meste a v mestských častiach. Mestská polícia chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.

Mestská polícia ďalej dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a na verejných priestranstvách a v blokovom konaní prejednáva priestupky ustanovené osobitným predpisom.

Mestskú políciu tvoria expozitúry Bratislava 1 až 5, Stanica jazdeckej polície a kynológie, Útvar dopravy a parkovania, Zásahová jednotka a Zabezpečovacia stanica. K funkčným útvarom patrí Ekonomický odbor a Vnútorno-organizačný odbor, Centrálny dispečing a Oddelenie pultu centrálnej ochrany a informatiky. Samostatným oddelením je Oddelenie komunikácie a prevencie.

 

Mestská polícia v Bratislave sa člení na:

  • veliteľstvo mestskej polície
  • funkčné útvary veliteľstva mestskej polície (sekretariát veliteľstva, vnútorno-organizačný odbor a ekonomický odbor)
  • výkonné útvary mestskej polície (expozitúry mestskej polície Bratislava I až V, Stanica jazdeckej polície a kynológie, Zásahová jednotka, Zabezpečovacia stanica, Útvar dopravy a parkovania a Centrálny dispečing)