Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Staň sa jedným z nás

Dátum: 28.01.2019
Autor: Mestská polícia Bratislava
Staň sa jedným z nás

hľadáme nových kolegov ...

Obecná polícia

Obecná polícia je poriadkový útvar obce, ktorého zriadenie, organizáciu, práva a povinnosti príslušníkov obecnej polície upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Obecnú políciu (ďalej len "OP") na území Slovenskej republiky zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. Mestskú políciu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len "mestská polícia") zriaďuje Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.

Požiadavky na uchádzača o pozíciu

 • „príslušník obecnej polície“ (ďalej len "príslušník"), sú stanovené v § 5 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a to:
 • vek najmenej 21 rokov;
 • bezúhonnosť - za bezúhonného sa nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody;
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť pre prácu v mestskej polícii – lekárska správa od ošetrujúceho lekára po lekárskej prehliadke, v ktorej lekár uvedie, či je uchádzač telesne a duševne spôsobilý na pozíciu príslušník mestskej polície a zároveň, či môže vykonávať prácu v noci;
 • znalosť úradného jazyka slovom i písmom;
 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie maturitnou skúškou. Doklady a listiny nevyhnutné na predloženie záujemcom o pozíciu príslušníka:
 • prihláška do prijímacieho konania;
 • profesijný štruktúrovaný životopis;
 • osvedčená kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní;
 • platný zbrojný preukazu (ak je uchádzač jeho držiteľom);
 • pracovný posudok (v prípade, že uchádzač už bol zamestnaný);
 • vojenskú knižku (ak absolvoval muž základnú vojenskú službu);
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 2 Bývalý príslušník Policajného zboru predloží:
 • overenú fotokópiu dokladu o najvyššom ukončenom policajnom vzdelaní (v súlade s § 25 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov);
 • služobný posudok.

Prijímacie konanie sa uskutočňuje s uchádzačmi, ktorí v stanovenej lehote podali písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi a listinami a v termínoch určených prijímacou komisiou pred otvorením kurzu odbornej spôsobilosti u tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienku odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície. Za odbornú spôsobilosť sa v zmysle zákona považuje získanie vzdelania v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej, prípadne vysokej škole.

Prijímacie konanie pozostáva z:

 • písomného testu zameraného na znalosť slovenského jazyka;
 • testu zo všeobecných znalostí,
 • pohovoru pred prijímacou komisiou. Uchádzač po úspešnom absolvovaní oboch písomných testov a pohovoru (spravidla následne) absolvuje testy fyzickej zdatnosti
  • skok z miesta, ľah - sed, zhyby, beh na 100 m., 12 minútový beh.

Po úspešnom absolvovaní aj fyzických testov sa uchádzač v dohodnutom termíne (nie bezprostredne po vykonaní vyššie uvedených testov) podrobí psychodiagnostickému vyšetreniu u klinického psychológa.

Po komplexnom vyhodnotení prijímacieho konania, ak je uchádzač prijatý do pracovného pomeru s Hlavným mestom SR Bratislava - MsP hl. m. SR Bratislavy, je v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 460/2000 Z. z. o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a o ustanovení a zložení odborných komisií Policajného zboru zaradený ako frekventant do kurzu odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície v trvaní 420 vyučovacích hodín (3 mesiace), ktorý je ukončený vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru SR. Počas obdobia zaradenia v odbornej príprave, je jej frekventant zaradený v 2. platovej triede v súlade so zák. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pozri bod „16. samospráva 02. platová trieda“ uvedeného zákona) - s platom cca 610,- € brutto.

3 Kurzu odbornej spôsobilosti sa nemusia zúčastniť uchádzači, ktorí predložia Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície a bývalú príslušníci Policajného zboru na základe odbornej praxe nadobudnutej v Policajnom zbore.

Po úspešnom vykonaní skúšky a zaradení do výkonu služby je príslušník preradený do 3. platovej triedy – s nástupným platom cca 770,- € brutto.

Zamestnanecké benefity

 • náborový príspevok;
 • možnosť ubytovania v 2 ubytovacích zariadeniach MsP;
 • voľný cestovný lístok na MHD;
 • voľné vstupenky do vybraných športových zariadení;
 • dvakrát do roka možná odmena až do výšky funkčného platu (13. a 14. plat);
 • vernostná odmena;
 • príplatok za zmennosť nad rámec Zákonníka práce;
 • hodnostný príplatok;
 • príspevok na bývanie - ak má príslušník bydlisko v Bratislavskom samosprávnom kraji,
 • príspevok na dopravu – ak má príslušník bydlisko mimo Bratislavský samosprávny kraj;
 • príplatky za vedenie služobného motorového vozidla,
 • stravné poukážky vo forme platobnej karty Callio – s nárokom na jednotku aj počas čerpania dovolenky a iné.
 • pracovný pomer nevylučuje vykonávanie inej zárobkovej alebo podnikateľskej činnosti, pokiaľ nie je v konflikte záujmov, resp. nie je v rozpore s dobrými mravmi.

Po získaní odbornej spôsobilosti požiada (už) príslušník obecnej polície individuálne o vydanie zbrojného preukazu skupiny „C“ (pokiaľ nie je jeho držiteľom) podľa zákona č. 190/2006 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení doplnení neskorších predpisov na mieste a vecne príslušnom útvare Policajného zboru a predložiť ho zamestnávateľovi do 3 mesiacov od nástupu do pracovného pomeru.

Kontakt
 • Telefonicky: 02/59980612
 • Písomne/osobne: Veliteľstvo Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy Gunduličova 10, 811 05 Bratislava
 • E-mail: krajcovicova@mp.bratislava.sk gemeranova@mp.bratislava.sk
 • Web: www.msp.bratislava.sk

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.